Syarat Perkhidmatan Program Gabungan

 

Perjanjian

Dengan mendaftar untuk menjadi Afiliasi dalam Program Afiliasi ("Program"), anda setuju untuk terikat dengan syarat dan ketentuan berikut ("Syarat Perkhidmatan").

berhak untuk mengemaskini dan mengubah Syarat Perkhidmatan dari semasa ke semasa tanpa notis. Apa-apa ciri baru yang menambah atau meningkatkan Program semasa, termasuk pengeluaran alat dan sumber baru, akan tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan. Penggunaan program yang berterusan selepas sebarang perubahan tersebut akan menjadi persetujuan anda terhadap perubahan tersebut.

Pelanggaran mana-mana syarat di bawah akan mengakibatkan penamatan Akaun anda dan untuk pelucuthakan sebarang pembayaran komisen afiliasi yang belum dijelaskan semasa pelanggaran tersebut. Anda bersetuju untuk menggunakan Program Gabungan dengan risiko anda sendiri.

Terma Akaun

  • Anda mesti berusia 18 tahun atau lebih untuk menjadi sebahagian daripada Program ini.
  • Anda mesti tinggal di Amerika Syarikat untuk menjadi Affiliate.
  • Anda mesti menjadi manusia. Akaun yang didaftarkan oleh "bot" atau kaedah automatik lain tidak dibenarkan.
  • Anda mesti memberikan nama penuh sah anda, alamat e-mel yang sah, dan sebarang maklumat lain yang diminta untuk menyelesaikan proses pendaftaran.
  • Log masuk anda hanya boleh digunakan oleh satu orang - satu log masuk yang dikongsi oleh beberapa orang tidak dibenarkan.
  • Anda bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan akaun dan kata laluan anda. tidak boleh dan tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan atau kerosakan dari kegagalan anda untuk mematuhi tanggungjawab keselamatan ini.
  • Anda bertanggungjawab untuk semua Kandungan yang disiarkan dan aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda.
  • Satu orang atau entiti undang-undang tidak boleh mengekalkan lebih dari satu akaun.
  • Anda tidak boleh menggunakan Program Gabungan untuk sebarang tujuan yang tidak sah atau tidak sah. Anda tidak boleh, dalam penggunaan Perkhidmatan, melanggar mana-mana undang-undang di bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang hak cipta).
  • Anda tidak boleh menggunakan Program Afiliasi untuk mendapatkan wang dari akaun produk anda sendiri.

Pautan / grafik di laman web anda, dalam e-mel anda, atau komunikasi lain

Setelah anda mendaftar untuk Program Afiliasi, anda akan diberikan Kod Afiliasi yang unik. Anda dibenarkan meletakkan pautan, sepanduk, atau grafik lain yang kami sediakan dengan Kod Afiliasi anda di laman web anda, dalam e-mel anda, atau dalam komunikasi lain. Kami akan memberi anda panduan, gaya pautan, dan karya seni grafik untuk digunakan dalam menghubungkan ke. Kami mungkin mengubah reka bentuk karya seni pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan, tetapi kami tidak akan mengubah dimensi gambar tanpa pemberitahuan yang tepat.

Untuk membolehkan pelacakan, pelaporan, dan biaya rujukan yang tepat, kami akan memberikan anda format pautan khas untuk digunakan dalam semua pautan antara laman web anda dan. Anda mesti memastikan bahawa setiap pautan antara laman web anda dan dengan betul menggunakan format pautan khas tersebut. Pautan ke laman web anda berdasarkan Perjanjian ini dan yang menggunakan format pautan khas tersebut dengan betul disebut sebagai "Pautan Khas." Anda akan mendapat bayaran rujukan hanya berkenaan penjualan produk yang berlaku secara langsung melalui Pautan Khas; kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda berkenaan dengan sebarang kegagalan oleh anda atau seseorang yang anda rujuk untuk menggunakan Pautan Khas atau menaip Kod Afiliasi anda dengan salah, termasuk sejauh mana kegagalan tersebut boleh mengakibatkan pengurangan jumlah yang sebaliknya akan dibayar kepada anda menurut Perjanjian ini.

Pautan gabungan harus menunjuk pada halaman produk yang dipromosikan.

Yuran / komisyen dan pembayaran rujukan

Untuk jualan produk untuk layak mendapat yuran rujukan, pelanggan mesti mengklik melalui Pautan Khusus dari laman web, e-mel atau komunikasi lain untuk http://sifveinfinder.com dan lengkapkan pesanan untuk produk semasa sesi itu.

Kami hanya akan membayar komisen pada pautan yang secara automatik dikesan dan dilaporkan oleh sistem kami. Kami tidak akan membayar komisen jika seseorang mengatakan yang mereka beli atau seseorang mengatakan bahawa mereka telah memasukkan kod rujukan jika ia tidak dikesan oleh sistem kami. Kami hanya boleh membayar komisen pada perniagaan yang dihasilkan melalui pautan khas yang diformat dengan betul yang secara automatik dijejaki oleh sistem kami.

Kami berhak untuk membatalkan kelayakan komisen yang diperolehi menerusi kaedah penipuan atau pemasaran yang dipersoalkan, penipuan, tidak sah, atau terlalu agresif.

Pembayaran hanya bermula setelah anda memperoleh lebih daripada $20 dalam pendapatan gabungan. Sekiranya akaun afiliasi anda tidak pernah melintas $20 ambang, komisen anda tidak dapat direalisasikan atau dibayar. Kami hanya bertanggungjawab untuk membayar akaun yang telah menyeberang $20 ambang.

Mengenal pasti diri anda sebagai Ahli Gabungan

Anda tidak boleh mengeluarkan siaran akhbar berkenaan dengan Perjanjian ini atau penyertaan anda dalam Program; tindakan sedemikian boleh mengakibatkan penamatan anda dari Program. Di samping itu, anda tidak boleh dengan cara yang salah menggambarkan atau memperindah hubungan antara kami dan anda, mengatakan anda mengembangkan produk kami, mengatakan bahawa anda adalah sebahagian atau menyatakan atau menyiratkan sebarang hubungan atau hubungan antara kami dan anda atau orang atau entiti lain kecuali dibenarkan oleh Perjanjian ini (termasuk dengan menyatakan atau menyiratkan bahawa kami menyokong, menaja, menyokong, atau menyumbangkan wang kepada sebarang amal atau sebab lain).

Anda tidak boleh membeli produk melalui pautan afiliasi anda untuk kegunaan anda sendiri. Pembelian sedemikian boleh menyebabkan (mengikut budi bicara kita sendiri) dalam penangguhan yuran rujukan dan / atau penamatan Perjanjian ini.

Jadual pembayaran

Selama pendapatan afiliasi anda berakhir $20, anda akan dibayar setiap bulan. Sekiranya anda belum memperoleh $20 sejak pembayaran terakhir anda, kami akan membayar anda monht berikut setelah anda melepasi ambang.

Definisi pelanggan

Pelanggan yang membeli produk melalui Program ini akan dianggap sebagai pelanggan kami. Sehubungan itu, semua peraturan, dasar, dan prosedur operasi kami mengenai pesanan pelanggan, khidmat pelanggan, dan jualan produk akan dikenakan kepada pelanggan tersebut. Kami boleh mengubah dasar dan prosedur operasi kami pada bila-bila masa. Sebagai contoh, kami akan menentukan harga yang akan dikenakan untuk produk yang dijual di bawah Program ini mengikut dasar harga kami sendiri. Harga dan ketersediaan produk mungkin berbeza-beza dari semasa ke semasa. Oleh kerana perubahan harga boleh menjejaskan Produk yang anda telah tersenarai di tapak anda, anda tidak seharusnya memaparkan harga produk di laman web anda. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah secara komersial untuk membentangkan maklumat yang tepat, tetapi kami tidak dapat menjamin ketersediaan atau harga produk tertentu.

Tanggungjawab anda

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk pembangunan, operasi, dan penyelenggaraan tapak anda dan untuk semua bahan yang terdapat di laman web anda. Contohnya, anda bertanggungjawab semata-mata untuk:

- Operasi teknikal laman web anda dan semua peralatan yang berkaitan
- Memastikan paparan Pautan Khas di laman web anda tidak melanggar perjanjian antara anda dan pihak ketiga (termasuk tanpa batasan apa-apa batasan atau syarat yang dikenakan kepada anda oleh pihak ketiga yang menjadi tuan rumah laman web anda)
- Ketepatan, kebenaran, dan kesesuaian bahan yang disiarkan di laman web anda (termasuk, antara lain, semua bahan yang berkaitan dengan Produk dan maklumat yang anda sertakan dalam atau kaitkan dengan Pautan Khas)
- Memastikan bahawa bahan yang disiarkan di laman web anda tidak melanggar atau melanggar hak pihak ketiga (termasuk, misalnya, hak cipta, tanda dagang, privasi, atau hak peribadi atau hak milik lain)
- Memastikan bahawa bahan yang disiarkan di laman web anda tidak memfitnah atau menyalahi undang-undang
- Memastikan laman web anda mendedahkan secara tepat dan secukupnya, baik melalui dasar privasi atau sebaliknya, bagaimana anda mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, dan mendedahkan data yang dikumpulkan dari pelawat, termasuk, jika ada, pihak ketiga (termasuk pengiklan) dapat melayani kandungan dan / atau iklan dan mengumpulkan maklumat secara langsung dari pelawat dan boleh meletakkan atau mengenali kuki pada pelayar pelawat.

Pematuhan Undang-Undang

Sebagai syarat untuk penyertaan anda dalam Program, anda bersetuju bahawa semasa anda menjadi peserta Program anda akan mematuhi semua undang-undang, ordinan, peraturan, peraturan, perintah, lesen, permit, penghakiman, keputusan atau keperluan lain mana-mana pihak berkuasa kerajaan yang mempunyai bidang kuasa ke atas anda, sama ada undang-undang tersebut, dsb. kini berkuat kuasa atau kemudiannya berkuat kuasa semasa anda menjadi peserta Program. Tanpa mengehadkan kewajipan di atas, anda bersetuju bahawa sebagai syarat penyertaan anda dalam Program ini, anda akan mematuhi semua undang-undang yang terpakai (persekutuan, negeri atau sebaliknya) yang mengawal e-mel pemasaran, termasuk tanpa had, Akta CAN-SPAM 2003 dan semua undang-undang anti-spam yang lain.

Tempoh Perjanjian dan Program

Tempoh Perjanjian ini akan bermula apabila penerimaan permohonan Program anda dan akan berakhir apabila ditamatkan oleh salah satu pihak. Sama ada anda atau kami boleh menamatkan Perjanjian ini pada bila-bila masa, dengan atau tanpa sebab, dengan memberikan notis bertulis pihak penamatan pihak lain. Apabila penamatan Perjanjian ini untuk apa-apa sebab, anda dengan serta-merta akan berhenti menggunakan, dan mengeluarkan dari laman web anda, semua pautan ke http://sifveinfinder.com, dan semua tanda dagangan kami, pakaian perdagangan, dan logo, dan semua bahan lain yang disediakan oleh atau bagi pihak kami kepada anda menurutnya atau berkaitan dengan Program. berhak untuk menamatkan Program pada bila-bila masa. Setelah penamatan program, akan membayar sebarang pendapatan tertunggak yang terakru di atas $20.

Penamatan

, mengikut budi bicara mutlaknya, berhak untuk menggantung atau menghentikan akaun anda dan menolak sebarang dan semua penggunaan Program semasa atau akan datang, atau perkhidmatan lain, dengan alasan apa pun pada bila-bila masa. Penamatan Perkhidmatan sedemikian akan mengakibatkan penonaktifan atau penghapusan Akaun anda atau akses anda ke Akaun anda, dan pelucutan dan pelepasan semua komisen yang berpotensi atau akan dibayar dalam Akaun anda jika mereka diperoleh melalui penipuan, haram, atau kaedah penjualan atau pemasaran yang terlalu agresif, dipersoalkan. berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa sahaja dengan alasan apa pun pada bila-bila masa.

Hubungan Pihak

Anda dan kami adalah kontraktor bebas, dan tiada apa-apa dalam Perjanjian ini akan mewujudkan sebarang perkongsian, usahasama, agensi, francais, wakil jualan, atau hubungan pekerjaan antara pihak-pihak. Anda tidak akan mempunyai kuasa untuk membuat atau menerima sebarang tawaran atau representasi bagi pihak kami. Anda tidak akan membuat apa-apa kenyataan, sama ada di laman web anda atau sebaliknya, yang munasabahnya akan bercanggah dengan apa-apa dalam Seksyen ini.

Had Liabiliti

Kami tidak akan bertanggungjawab untuk ganti rugi tidak langsung, khas, atau berbangkit (atau apa-apa kehilangan hasil, keuntungan atau data) yang timbul berkaitan dengan Perjanjian atau Program ini, walaupun kami telah dinasihatkan mengenai kemungkinan kerosakan sedemikian. Selanjutnya, liabiliti agregat kami yang timbul berkenaan dengan Perjanjian ini dan Program tidak akan melebihi jumlah yuran rujukan yang dibayar atau dibayar kepada anda di bawah Perjanjian ini.

Penafian

Kami tidak membuat jaminan atau pernyataan tersirat atau tersirat berkenaan dengan Program atau produk yang dijual melalui Program (termasuk, tanpa batasan, jaminan kecergasan, kebolehdagangan, tidak melanggar, atau jaminan tersirat yang timbul dari prestasi, urusan, atau penggunaan perdagangan). Sebagai tambahan, kami tidak menyatakan bahawa operasi wasiat tidak terganggu atau bebas ralat, dan kami tidak akan bertanggungjawab atas akibat gangguan atau kesalahan.

Penyiasatan Bebas

ANDA MENGAKUI BAHAWA ANDA MEMBACA PERJANJIAN INI DAN BERSETUJU KEPADA SEMUA TERMA DAN SYARAT. ANDA MEMAHAMI BAHAWA KAMI MUNGKIN DI SELAMA WAKTU (LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG) SURUHANJAYA PELANGGAN SOLIKIT TERHADAP SYARAT BAHAWA MELIHAT DARIPADA YANG TERKUMPUL DALAM PERJANJIAN INI ATAU MENGURUSKAN LAMAN WEB YANG SESUAI DENGAN ATAU BERKUMPULAN DENGAN LAMAN WEB ANDA. ANDA TELAH MENINGGALKAN TEMPAHAN DARIPADA PENYERTAAN DALAM PROGRAM DAN TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG PERWAKILAN, JAMINAN, ATAU PERNYATAAN YANG LAIN SEPERTI SET BELAKANG PADA PERJANJIAN INI.

Timbang Tara

Segala pertikaian yang berkaitan dengan apa pun dengan Perjanjian ini (termasuk pelanggaran yang sebenarnya atau yang diduga melanggar ini), sebarang urus niaga atau aktiviti di bawah Perjanjian ini atau hubungan anda dengan kami atau mana-mana sekutu kami akan diserahkan kepada timbang tara rahsia, kecuali jika anda dengan cara apa pun telah melanggar atau mengancam akan melanggar hak harta intelek kami, kami boleh meminta perlindungan atau perlindungan lain yang sesuai di mana-mana mahkamah negeri atau persekutuan (dan anda bersetuju untuk bidang kuasa dan tempat yang tidak eksklusif di mahkamah tersebut) atau mahkamah lain yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten . Timbangtara di bawah perjanjian ini akan dilakukan di bawah peraturan yang kemudian berlaku dari Persatuan Timbang Tara Amerika. Pemberian arbiter adalah mengikat dan boleh dimasukkan sebagai penghakiman di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, tidak ada timbang tara di bawah Perjanjian ini yang akan bergabung dengan timbang tara yang melibatkan pihak lain yang tunduk pada Perjanjian ini, sama ada melalui proses timbang tara kelas atau sebaliknya.

Lain-lain

Perjanjian ini akan ditadbir oleh undang-undang Amerika Syarikat, tanpa merujuk kepada peraturan yang mengatur pilihan undang-undang. Anda tidak boleh menyerahkan Perjanjian ini, melalui undang-undang atau sebaliknya, tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu. Tertakluk kepada sekatan itu, Perjanjian ini akan mengikat, menanggung faedah, dan boleh dikuatkuasakan terhadap pihak-pihak dan pengganti dan penerima masing-masing. Kegagalan kami untuk menguatkuasakan prestasi ketat mana-mana peruntukan Perjanjian ini tidak akan menjadi pengabaian hak kami untuk menguatkuasakan peruntukan sedemikian atau sebarang peruntukan lain dalam Perjanjian ini.

Kegagalan untuk melaksanakan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Syarat Perkhidmatan tidak akan menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut. Syarat Perkhidmatan membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan dan mentadbir penggunaan Perkhidmatan anda, menggantikan mana-mana perjanjian terdahulu antara anda dan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana versi terdahulu Syarat Perkhidmatan).

MASUK / DAFTAR